Moravskoslezsk krajsk svaz orienta?nch sport?

Moravskoslezský krajský svaz orienta?ních sport? (MSKSOS) je sou?ástí Moravskoslezského krajského sdruení ?STV. MSKSOS je mezi?lánkem mezi ?eským svazem orienta?ních sport? (?SOS) a jednotlivými oddíly orienta?ních sport? v daném územn? správním celku, Moravskoslezském kraji (MSK).

MSK je krajem s bohatou tradici orienta?ního b?hu (OB). Oddíly kraje vychovaly ?adu vynikajících závodník?, kte?í dlouhodob? dosahovali a dosahují vynikajících výsledk? na mezinárodním poli. V kraji vyrostla ?ada úsp?šných trenér?, metodik? a pracovník?, kte?í zasv?tili velkou ?ást svého ivota práv? tomuto sportu. ?ada z nich dnes zaujímá posty ve vedení MSKSOS, s cílem maximáln? vyuít svých zkušeností ke zvýšení úrovn? OB v našem kraji a jeho posun z pozic zatím ne zcela pochopených a opomíjených sport?.St?ejním úkolem MSKSOS pro nejbliší ?ty?i roky je:

  • rozvoj a podpora orienta?ního b?hu, jako sportu rodinného typu pro nejširší ve?ejnost, jeho medializace a popularizace
  • výchova talentované mládee, vedení Sportovního centra mládee MSK
  • ?ízení dlouhodobých sout?í v orienta?ním b?hu a sout?í mistrovských
  • vzd?lávání stávajících a nových trenér?, rozhod?ích, kartograf?, stavitel?
  • zavád?ní nových progresívních technologií v OB, p?edevším v oblasti p?ípravy sportovních akcí
  • p?ilákání OB ve?ejnosti jak ?eské tak mezinárodní do našeho kraje za závody vysoké sportovní a spole?enské úrovn?
  • podpora po?adatel? významných sportovních akcí v MSK
  • zajišt?ní p?im??ených zdroj? pro napln?ní cíl?

Oddíly sdruené v MSKSOS:

 

Zkratka Název www
AOV Baník - FIZA Ostrava http://fizaostrava.wz.cz
BFM SKOB Frýdek - Místek http://skobfm.cz/
BOV TJ Baník Ostrava OKD  
HAV SKOB Baník Haví?ov http://skobhav.webzdarma.cz/
HOB SKOB HOBES Horní Benešov http://hob.misto.cz/
KAR SK Karlovice http://regesport-5.blog.cz/
KRN Klub orienta?ních sport? Krnov http://www.skol.cz/KOS/
KYL SK SP Kylešovice http://www.spk.opava.cz/
LOV free.lepus.cz http://lepus.cz
MOV SKOB Ostrava http://skob-ostrava.cz
ODR SKOB Odry http://skobodry.webpark.cz/
OOP TJ Opava

http://www.orientacnibeh.opava.cz/

PEH SK Peloton Haví?ov http://sweb.cz/skpeloton/
SFM TJ Sokol Frýdek-Místek hhttps://okbeskydy.wixsite.com/website
SOP TJ Slezan Opava http://www.sop.noblesa-opava.cz/
TRC SKOB BETA T?inec http://betatrinec.wz.cz/
TRI TJ T T?inec http://www.flc.cz/atletika/
VRB SK p?i gymnáziu OOB Vrbno p. P. http://www.skvrbno.cz/

 

Breitling Replica www.breitling-watchesuk.co.uk Breitling Replica Fake Breitling Watches Rolex Replica Watches www.ntsweb.co.uk Tag Heuer Replica Watches www.watchesry.com